در حال حاضر بزرگترین درد و چالش بخش تجارت خارجی ایران به ویژه حوزه صادرات پیروی از شیوه های سنتی است. ایران سال‌های متمادی است که درگیر صادرات به روش سنتی است.

در حالیکه  گذر رونق و توسعه صادرات در جهان امروز از مسیر روش های نوین، فناوری های جدید در تولید، دانش روز، بازاریابی مناسب، كیفیت برتر، قیمت رقابتی و غیره می گذرد و برای موفقیت راهی جزء گذر از روش‌های سنتی به شیوه‌های مدرت وجود ندارد.

با این حال و علیرغم تمام چالش ها و مشکلات موجود افق روشنی پیش روی صادرات و حضور موفق ایران در بازارهای جهانی قرار دارد و تحقق هدف مهم توسعه پایدار صادرات نیازمند یک عزم ملی و مدیریت درست و کارشناسانه در تمامی عرصه هاست.

بر اساس تغییر دیدگاه های سنتی و حرکت به سمت بازارهای مدرن و آموزش و بهره گیری از شیوه های نوین بازاریابی و روابط بین الملل، تجارت آموزش محور و شناخت درست حقوق بین الملل، آشنایی و پیاده سازی دقیق استانداردهای بین المللی، تحول نواورانه در شیوه های بسته بندی و طراحی محصولات و خواست و نیازهای بازارهای کشورهای مقصد، تلاش همه جانبه، علمی و مطالعات عمیق در جهت بهبود و ارتقائ کیفیت محصولات، ایجاد شبکه توزیع مدرن و تقویت شرکتهای رقابت پذیر و کمک به گسترش رقابت مثبت و سازنده، از راهکارهای مهم و موثر جهت حضور موفق در تجارت خارجی و کمک به رشد اقتصاد بین المللی است.

در تلاش هستیم برای تدوین دوره‌ای با نام پویش صادرات به امریکای شمالی و به زودی اطلاعات بیشتری را در این زمینه منتشر خواهیم کرد. در این دوره بعنوان مشاور از ابتدای فعالیت شما در کنار شما خواهیم بود.